Posts

Ra-den Heroic Guide

Lei Shen Heroic Guide

Twin Consorts Heroic Guide

Iron Qon Heroic Guide

Dark Animus Heroic Guide

Primordius Heroic Quick

Durumu the Forgotten Heroic Guide

Ji-Kun Heroic Guide

Megaera Heroic Guide

Tortos Heroic Guide